UBYTOVACÍ  ŘÁD

Ubytovací zařízení ubytuje hosta po řádném zaevidování. Za tím účelem může zaměstnanec požadovat občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti.

Ubytovací zařízení může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením.

Na základě objednaného ubytování ubytovací zařízení rezervuje pokoj nejpozději do 18:00 hodin, není-li dohodnuto jinak.

Není-li ubytovací doba předem sjednána, uvolní host pokoj nejpozději do 11:00 hodin posledního dne ubytování. Neučiní-li tak, může mu ubytovací zařízení účtovat pobyt i za následující den.

Host, který vyžaduje ubytování před 14:00, uhradí cenu ubytování za předcházející noc, pokud nemohl být pokoj předešlou noc pronajat.

V době od 22:00 do 7:00 host v celém areálu ubytovacího zařízení dodržuje noční  klid.

Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovací zařízení (pokud může vyhovět) nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Psi, kočky a jiná zvířata mohou být umístěna v pokoji pouze se souhlasem ubytovacího zařízení za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Ubytování zvířat je zpoplatněno dle aktuálního ceníku. Dále – viz dodatek níže.

Užívání pokoje je dovoleno osobám, které nejsou nakaženy infekčními nemocemi.

V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem pracovníka recepce a to po zapsání do knihy návštěv a pouze v době od 8.00 do 22.00 hod.

V pokoji nebo společných prostorách areálu ubytovacího zařízení není hostovi dovoleno bez souhlasu zaměstnance přemisťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

V areálu ubytovacího zařízení a zvláště v pokoji není hostovi dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně tj. holících a masážních strojků, apod.

Při odchodu z pokoje je host povinen pokoj uzamknout, zhasnout světla, zastavit vodu a vypnout elektrické spotřebiče.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v pokoji ani v jiných společných prostorách ubytovacího zařízení.

Za škody působené hostem na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host v plné výši.

Ve všech pokojích a společných prostorech areálu ubytovacího zařízení je KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO.
Při nedodržení tohoto zákazu je ubytovací zařízení oprávněno účtovat hostovi pokutu ve výši 5000 Kč.

Za finanční prostředky a cenné věci ubytovací zařízení neodpovídá.

Za ubytovací a poskytnuté služby host platí ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla předem, není-li dohodnuto jinak.

Přání a stížnosti přijímá management ubytovacího zařízení..

V případě, že host nedodržuje ustanovení tohoto ubytovacího řádu, má vedení ubytovací zařízení právo od smlouvy na poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

 

DODATEK PRO HOSTY PŘIJÍŽDĚJÍCÍ SE ZVÍŘATY

Ve všech veřejných prostorách ubytovacího zařízení musí psi nosit náhubek.

Není dovoleno, aby zvířata byla v ubytovacím zařízení včetně pokoje ponechána bez dozoru majitele nebo doprovázející osoby.

Zvířata nesmějí ležet na lůžku nebo na ostatních zařízeních, které slouží k odpočinku hostům.

Ke krmení zvířat musí být používán inventář, který neslouží běžné přípravě a podávání pokrmů.

Host (majitel nebo osoba doprovázející zvíře) odpovídá za škody způsobené zvířetem na majetku ubytovacího zařízení.

 

Poškození pokoje je účtováno následovně:

Kouření na pokoji: 5.000.- Kč

Znečištění stěn:  3.000,- Kč

Čištění matrace: 3.000,-Kč/ks

Biologické znečištění: (moč, krev, atd.): 10.000,- Kč

 

Ubytovací řád je platný od 1. ledna 2018.